Regulamin sklepu

1. Informacje ogólne

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Karol Zwolak K2sea (K2sea), z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Folwarcznej 5, kod pocztowy 81-547, wpisaną do CEiDG, numer NIP 5862137478, numer REGON 384058950, numer BDO 000270028.

2. Kontakt

1. Adres korespondencyjny: Karol Zwolak K2sea, ul. Folwarczna 5, 81-547 Gdynia.

2. Adres mailowy: sklep@k2sea.pl

3. Numer telefonu: +48 664 027 337. Kontakt pod podanym numerem telefonu w dni robocze w godzinach 0900-1700, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Numer rachunku bankowego: BIC/SWIFT BREXPLPWMBK, IBAN PL 76 1140 2004 0000 3002 7905 9362

3. Wymagania techniczne dla korzystania ze sklepu internetowego

1. Do skorzystania z usług sklepu i złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego podłączonego do sieci Internet z przeglądarką internetową, włączona obsługa plików „cookies” w przeglądarce oraz aktywne konto email (poczta elektroniczna).

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu sklepu, spowodowane dowolnymi czynnikami, w tym niekompatybilnością z urządzeniami Klienta.

4. Zamówienia – informacje ogólne

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej, lub mailowo za wcześniejszym uzgodnieniem szczegółów realizacji zamówienia.

2. Informacje na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wizerunki towarów nie mogą być rozumiane jako oferta wiążąca Sprzedającego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna na warunkach podanych w opisie danego towaru.

3. Zawarcie umowy Sprzedającego z Kupującym następuje z chwilą otrzymania przez niego potwierdzenia złożenia zamówienia po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, a w przypadku zamówienia mailowego, z chwilą otrzymania potwierdzenia możliwości realizacji tego zamówienia przez Sprzedającego.

4. Umowy zawierane są w języku polskim. Korespondencja z klientem może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

5. Ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają jednak kosztów dostawy, które określone są w odrębnym cenniku. Ceny podane są w polskich złotych. Ceny nie zawierają również ceł, podatków i innych opłat występujących w przypadku wysyłki towaru za granicę.

6. Ceny podane na stronie internetowej mogą ulegać zmianom. Jeżeli zmiana nastąpi po złożeniu zamówienia przez Klienta, zostanie on o tym poinformowany i może odstąpić od zamówienia.

7. Proces realizacji zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego wpłaty Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Dostępne formy płatności to: karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, szybkie płatności PayNow, tradycyjny przelew na konto, płatność gotówką za pobraniem lub płatność gotówką w punkcie obsługi. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

7. Proces realizacji zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego wpłaty Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Dostępne formy płatności to: karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, szybkie płatności PayNow, tradycyjny przelew na konto, płatność gotówką za pobraniem lub płatność gotówką w punkcie obsługi. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

5. Procedura składania i realizacji zamówienia

1. Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z opisem produktu. Rozpoczęcie procedury składania zamówienia wykonuje się poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Do koszyka można dodać więcej niż jeden produkt, a ilość zamawianych produktów modyfikować na stronie produktu lub na stronie koszyka.

2. Klikając „Zobacz koszyk” Klient zostanie przekierowany na stronę zawierającą wykaz zamawianych produktów. Można tam również wybrać sposób wysyłki i zmodyfikować ilości zamawianych produktów poszczególnych rodzajów.

3. Klikając „Zamówienie” Klient zostanie przekierowany do strony, na której należy podać dane do płatności oraz wysyłki. Prawidłowe i kompletne podanie prawdziwych danych jest warunkiem realizacji przesyłki. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. Szczegółowe informacje dostępne sa na naszej stronie Polityka prywatności. Możliwe jest wysłanie produktu na adres inny niż adres płatności. Należy zaznaczyć wówczas opcję „Wysłać na inny adres”.

4. Opcja „Zamówienie” przenosi bezpośrednio do strony uzupełniania danych do realizacji zamówienia.

5. Klient ma możliwość założenia na stronie K2sea Konta Klienta. Umożliwi ono dostęp do informacji dotyczących postępu realizacji zamówienia i możliwość wygodnego składania kolejnych zamówień.

6. Zamówienia realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. W przypadku, gdy ze względu na dostępność produktu lub inne okoliczności, przewidywany czas realizacji zamówienia przekroczy 21 dni, Klient zostanie o tym powiadomiony i ma prawo wycofać zamówienie.

7. W przypadku płatności za pomocą przelewu bankowego, klient ma 2 dni robocze na dokonanie płatności. W przypadku, gdy płatność nie zostanie zrealizowana w tym terminie Sklep ma prawo uznać takie zamówienie za anulowane przez zamawiającego.

8. Kupujący ma do wyboru następujące formy wysyłki: Kurier DPD, Kurier DPD za pobraniem, Paczkomat InPost, Paczkomat InpPost za pobraniem. Ceny usługi wysyłki podane są w trakcie składania zamówienia. Ponadto możliwy jest odbiór zakupionych towarów na miejscu, w siedzibie firmy. W przypadku opcji odbioru osobistego z płatnością w punkcie odbioru, towar jest zarezerwowany na okres dwóch dni roboczych. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów odbioru.

9. Sklep ogłasza akcje promocyjne i oferuje klientom kody rabatowe. Sklep zachowuje jednak prawo do wstrzymania takich akcji i anulowania przyszłych kodów rabatowych w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

6. Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Więc informacji, a także wzór zawiadomienia od odstąpieniu od umowy, dostępne są w zakładce Odstąpienie od Umowy.

2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Gwarancja, rękojmia

1. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji, rozumianej na podstawie art. 577 Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedający informuje Kupującego o znanych mu gwarancjach i warunkach gwarancji udzielonych dla produktów przez producenta lub inne osoby trzecie. Roszczenia z tytułu gwarancji przyjmowane są przez firmę K2sea i procedowane zgodnie z warunkami gwarancji dla konkretnego produktu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu produktu w sklepie prowadzonym przez K2sea. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres mailowy sklep@k2sea.pl lub na adres korespondencyjny firmy, podany w punkcie 2 Regulaminu. W reklamacji należy zawrzeć dane Klienta, zwięzły opis występującej wady, czas i okoliczności w których wada wystąpiła oraz przedstawić swoje żądania w związku z występującą wadą. Jeśli to możliwe, należy załączyć zdjęcia ilustrujące zgłaszaną wadę. Sprzedający ustosunkuje się niezwłocznie do zgłoszonej reklamacji, natomiast jeśli zostanie ona zgłoszona przez Konsumenta, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, w oparciu o rękojmię, Pod pojęciem wady fizycznej rozumie się niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności może to oznaczać, że rzecz sprzedana nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia lub, że rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Wadą prawną jest fakt, że rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej, albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Roszczenia z tytułu rękojmi przyjmowane są przez firmę K2sea i procedowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres mailowy sklep@k2sea.pl lub na adres korespondencyjny firmy, podany w punkcie 2 Regulaminu. W reklamacji należy zawrzeć dane Klienta, opis występującej wady, czas i okoliczności w których wada wystąpiła oraz przedstawić swoje żądania w związku z występującą wadą.

8. Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca.

8. Odpowiedzialność

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby oferowane przez niego produkty spełniały najwyższe standardy jakości. K2sea nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane użytkowaniem produktów, w szczególności ich integracją z innymi urządzeniami Klienta, lub za niewystarczające w ocenie Klienta korzyści z jego stosowania.

2. Ani K2sea, ani producenci oferowanych produktów nie ponoszą odpowiedzialności za szczególne, pośrednie, przypadkowe, karne lub wynikowe szkody, w tym między innymi koszty pracy, przekwalifikowania, opłaty za przeróbki, opóźnienia, utracone zyski lub utratę wartości firmy wynikające ze sprzedaży, instalacji lub użytkowania jakichkolwiek zakupionych produktów, nawet jeśli taka strona została poinformowana o takiej możliwości. Jeśli K2sea ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą z realizacji sprzedaży produktu lub usługi, łączna odpowiedzialność K2sea wobec Kupującego będzie ograniczona w odniesieniu do każdego zdarzenia lub serii zdarzeń do całkowitej wartości umownej produktów lub usług dostarczonych przez K2sea na podstawie konkretnego zamówienia, którego dotyczy roszczenie.

9. Informacje końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Obowiązującym jest Regulamin dostępny na stronie internetowej K2sea w momencie zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych K2sea, w tym w mediach społecznościowych mają charakter informacyjny lub marketingowy i nie stanowią porady lub oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sprzedające nie gwarantuje kompletności, poprawności i aktualności podanych informacji. Strony internetowe K2sea mogą zawierać linki do stron zewnętrznych. K2sea nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z nich.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem sklepu stosuje się obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. Jeśli nie przyniesie to rozwiązania, sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla Sprzedającego. Działalność sklepu oraz niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

4. Klienci mają możliwość skorzystania z usług i porad wyspecjalizowanych instytucji państwowych. Informacje dotyczące polubownego rozwiązywanie sporów konsumenckich dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php), natomiast informacje o narzędziach Unii Europejskiej znaleźć można na stronie Komisji Europejskiej (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL).