Polityka prywatności

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że: ”

Administratorem Twoich danych osobowych jest Karol Zwolak K2sea z Gdyni, ul. Folwarczna 5, kod pocztowy 81-547. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. W jakichkolwiek sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktuj się z nami za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres, mailowo na adres info@k2sea.pl lub osobiście.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy, którą z nami zawierasz lub oferowanej przez nas usługi. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, bez nich jednak realizacja umowy lub usługi nie będzie możliwa. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak wynika to z postanowień umowy między nami zawartej. Gdy zostanie ona rozwiązana lub wygaśnie – dopóki nie upłynie okres zgłaszania ewentualnych roszczeń z niej wynikających, oraz tak długo jak wymagają tego przepisy księgowo-podatkowe. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych szczególnych kategorii (określonych w art. 9 ust. 1 RODO).

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym podmiotom przetwarzającym:

  • firmom kurierskim, z których usług korzystamy podczas realizacji Twojego zamówienia – tylko w zakresie tego zamówienia,
  • firmie księgowej, z której usług korzystamy – tylko w zakresie obowiązków wynikających z przepisów księgowo-podatkowych,
  • firmie zapewniającej usługi hostingowe w celu realizacji usług za pośrednictwem Internetu na podstawie zawartej umowy,
  • organom państwowym, np. Policji lub prokuraturze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na ich żądanie.

Masz prawo do dostępu do swoich danych. Masz prawo do informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, masz prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, otrzymania informacji o celu ich przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych oraz podmiotach przetwarzających, którym dane przekazano. Masz również prawo do informacji, jak długo Twoje dane będą przechowywane, skąd zostały pozyskane, czy na ich podstawie podejmowane są decyzje oparte na automatycznym przetwarzaniu, oraz jakie uprawnienia przysługują Ci z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania swoich danych. Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, sprostujemy je niezwłocznie na Twoje wezwanie lub gdy sami zauważymy pomyłkę.

Masz prawo do usunięcia swoich danych. Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a my usuniemy je natychmiast, o ile prawo lub obowiązek ich przechowywania nie będzie wynikało z innych przepisów.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Możesz zgłosić takie żądanie, gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych, gdy ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy fakt ich przechowania jest niezbędny do ustalania, dochodzenia lub obrony swych roszczeń lub gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, które zdaniem Administratora jest zasadnie  – do czasu rozstrzygnięcia sporu.

Masz prawo do przenoszenia danych, to znaczy otrzymania ich w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego  i przekazania ich innemu Administratorowi lub żądania, abyśmy my przekazali Twoje dane innemu Administratorowi. Uczynimy to niezwłocznie, o ile będzie to technicznie możliwe, a obowiązek przetwarzania przez nas danych nie będzie wynikał z innych przepisów prawa.

Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Swoją zgodę możesz cofnąć w dowolny momencie.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce wnosi się ją do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).